Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Golczewo klika - obsługa komputera i internetu

Gmina miejsko-wiejska Golczewo (Lider projektu) leży w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Całą gminę zamieszkuje ok. 6tys. ludności a wskaźnik bezrobocia szacuje się na 11.3% (dane na 31.12.2008r., źródło: Bank Danych Regionalnych). Ze względu na jego wysokość bardzo ważne jest nabywanie nowych umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem. Doświadczenia wiodących regionów europejskich dowodzą, że inwestycje w szkolenie osób w kierunku rozwiązań teleinformatycznych (ICT) znacząco wpływają na rozwój gospodarczy województw i gmin. W całej gminie Golczewo jest tylko jeden publiczny punkt dostępu do Internetu tzw. PIAP(Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie), w związku z tym dostępność szkoleń komputerowych w oparciu o Internet jest wysoce ograniczona. Na podstawie prowadzonej przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (SPNT) „Inwentaryzacji obecnego stanu dostępu do Internetu we wszystkich miejscowościach województwa Zachodniopomorskiego” wynika, iż na 27 miejscowości w gminie w 2 nie ma żadnego dostępu do Internetu. Natomiast sieć szerokopasmowa powyżej 2048Kb jest dostępna tylko w mieście Golczewo. Rozwój cywilizacyjny w ostatnich kilkudziesięciu latach wpływa na życie zawodowe społeczeństwa. Najnowsze rozwiązania związane z usługami telekomunikacyjnymi sprawia, że praca staje się efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pozwala to na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, o czym jest mowa w Strategii Lizbońskiej. Badania przeprowadzone przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego między 2005 i 2007 rokiem dowodzą, że bezrobotni mający dostęp do sieci łatwiej zdobywają pracę. Jednak kluczową barierą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest brak umiejętności korzystania z Internetu i komputera. Takie wnioski wysnuto w trakcie szkoleń, konferencji i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Pro@ctis - Zachodniopomorski Alians dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i SPNT. W rozmowach z mieszkańcami Władze Gminy zauważyły zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Wielu mieszkańców posiada komputery w gospodarstwach domowych, ma możliwość podłączenia do Internetu, jednak nie wie jak z nich korzystać. Połączenie umiejętności korzystania z Internetu, komputera i pakietów biurowych z aktywnym poszukiwaniem pracy w Internecie może w znaczący sposób przyczynić się do podejmowania pracy w sektorach innych niż rolnictwo przez mieszkańców gminy Golczewo (Typ 2 projektu w ramach działania 6.3). Realizacja szkolenia będzie również istotna ze względu na wyrównywanie szans kobiet na terenie gminy (liczba mężczyzn i kobiet na terenie gminy jest bardzo zbliżona – procent kobiet w całej populacji to 50,63%). W ludności w wieku produkcyjnym na terenie gminy Golczewo przeważają jednak mężczyźni – 51,85%. Posługiwanie się komputerem i Internetem ułatwi zatrudnianie w nowej formie tj. telepracy, co jest bardzo istotne dla kobiet wracających na rynek pracy, których potencjał zawodowy jest ograniczony ze względu na obowiązku związane z macierzyństwem (raport „Mama w pracy”, portal Polska.pl). Dlatego założono, iż kobiety będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych do współczesnego rynku pracy 50 mieszkańców gminy Golczewo przez ich uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu z modułem aktywnego poszukiwania do połowy 2010r. Cele strategiczne (ilość beneficjentów, grupa docelowa, miejsce i czas są takie same jak w celu głównym): - podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy na regionalnym rynku pracy przez nabycie nowych, komputerowych umiejętności przez mieszkańców - zwiększenie efektywności w stosowaniu technologii internetowych - zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - dostosowanie umiejętności do współczesnych wymagań rynku pracy - zmniejszenie barier psychicznych do korzystania z komputera i Internetu Cel główny i cele szczegółowe są zgodne z: - PO KL – w ramach uzasadnienia dla Priorytetu VI cel szczegółowy 1 Zwiększenie zasięgu Oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy przez „poprawę dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy na poziomie regionalnym” - SzOP PO KL – uzasadnienie działania 6.3 „W ramach Działania realizowane będzie wsparcie ukierunkowane na aktywizację zawodową oraz podniesienie poziomu zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich, a zwłaszcza nabycie umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem” - Plan Działania 6.3 na 2009 rok – z zakresie typów projektów przewidzianych w ramach działania „Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym” - Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020r. – zgodność z 5 celem strategicznym Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności przez „…poprawę przestrzennej i zawodowej struktury rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej ludności…” oraz „…budowanie społeczeństwa uczącego się…” - Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015 – zgodne z celem strategicznym B Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego „…Podstawową funkcją społeczeństwa informacyjnego jest umiejętność korzystania z informacji, a mówiąc wprost – korzystania z komputerów. Wiedza i informacja w społeczeństwie informacyjnym stały się najbardziej pożądanym zasobem…” - Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej do roku 2015 – cel strategiczny 3, cel operacyjny 3 Edukacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet przez „…wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagrożonych marginalizacją społeczną, a w szczególności wśród mieszkańców terenów wiejskich…” 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 49 944,20 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 49 944,20 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo