Powrót do artykułów

25 marca 2024

Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024.

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

- inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,

- inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej  społeczności,

- działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,

- inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.

- inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,

- form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu  sportowego, KGW),

-inicjatyw prospołecznych,- działalności kulturalnej sołectwa,

- sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,

- inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:

1. oceny formalnej,

2. oceny merytorycznej

3. wizji w terenie.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

 

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:-

I miejsca  - 40 000 zł-

II miejsca  - 30 000 zł-

III miejsca  - 20 000 zł-

Wyróżnienia  - 10 000 zł

 

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4070-421 Szczecin

z dopiskiem:

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 6 maja 2024 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl  oraz www.wrir.wzp.pl.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 454 26 87,  91 454 26 85 , e-mail: ajaszczuk@wzp.plpmakatun@wzp.pl

 Załącznik do pobrania 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo