Powrót do artykułów

10 marca 2023

Konkurs "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2023"

 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023

 

 

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

 • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
 • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
 • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
 • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
 • inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności,
 • działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
 • form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW),
 • inicjatyw prospołecznych,
 • działalności kulturalnej sołectwa,
 • sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:

 • oceny formalnej,
 • oceny merytorycznej
 • wizji w terenie.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

 

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

 • I miejsca  - 40 000 zł
 • II miejsca  - 30 000 zł
 • III miejsca  - 20 000 zł
 • Wyróżnienia  - 10 000 zł

 

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 5 maja 2023 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl.

 

Załączniki do pobrania

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo