Powrót do artykułów

08 lutego 2023

L sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że L sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

 

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad,

1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

4. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2023 r.

7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2023 r.

8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2023-2032.

11. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

14. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

15. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo