Powrót do artykułów

06 listopada 2023

LIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że LIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 6. Projekt uchwały w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na rok 2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                  Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo