Powrót do artykułów

13 czerwca 2023

LVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

 

 

 

Zawiadamiam, że LVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/321/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2010 r. i lata następne.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2011 r. i lata następne.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2022 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania.
 1. raport o stanie gminy;
 2. debata nad raportem.
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2022 r.
  1. wprowadzenie Burmistrza;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu;
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2022 r.;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                  Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo