Powrót do Projektów dofinansowanych z UE

10 kwietnia 2023

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Gminie Golczewo

W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” planuje sie modernizacje obiektów gospodarki osadowej w istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie oraz budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych, a także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, poprzez poprowadzenie sieci do Osiedla Kamieńskiego i miejscowości Samlino.
Modernizacja oczyszczalni w Golczewie obejmuje następujące elementy:
 
a) Wymiana, montaż wyposażenia technologicznego w istniejących obiektach technologicznych w tym:
- pompownia ścieków dowożonych i wód osadowych- instalacja nowej płyty stropowej studni, wymiana 1 górnego kręgu D1500 (h=500 mm), instalacja nowej pompy zatapialnej szeroko kanałowej, wymiana istniejącego rurociągu tłocznego ścieków Dn50 (stal) na D110PE.
 
b) Budowa nowych obiektów technologicznych, w tym:
- wiata stalowa przejazdowa na płycie betonowej dla pojazdu odbierającego odwodniony osad z prasy taśmowej.
Wymiary wiaty w planie 6,4m x 4,3m.
- pomieszczenie techniczne dla instalacji prasy taśmowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi do odwadniania mechanicznego osadu nadmiernego. Konstrukcja stalowa ocieplana, posadowiona na płycie żelbetowej. Wymiary pomieszczenia w planie 6,4m x 4,3m.
- zbiornik zagęszczania i homogenizacji osadu. Zbiornik stalowy otwarty ocieplony posadowiony na płycie żelbetowej na poziomie terenu. Zbiornik prostokątny zespolony konstrukcyjnie z innymi projektowanymi obiektami technologicznymi. Wymiary zbiornika w planie 5,0m x 5,0m. wysokość dostosowana do istniejącej zabudowy bloku biologicznego (ok. 3,6m).
- budowa magazynu osadu odwodnionego. Obiekt o konstrukcji żelbetowej z wydzielonymi 2 sekcjami magazynowymi o wymiarach każdej sekcji 6,0m x 7,5m.
- budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych. Kontener stacji zlewczej posadowiony na płycie betonowej o wymiarach w planie 1,4m x 2,4m. taca najazdowa dla wozów asenizacyjnych z odprowadzaniem wody do kanalizacji. Wymiary tacy 2,0m x 2,0m.
 
c) Budowa zewnętrznych sieci technologicznych:
- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks160 PVC ze stacji odwadniania osadu do studni na istniejącej kanalizacji L=12,4m;
- Kanał grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC z magazynu osadu odwodnionego do studni na istniejącej kanalizacji L=24,5m;
- Kanał grawitacyjny wody nadosadowej Ks110PVC ze zbiornika osadu do studni projektowanej kanalizacji wody osadowej Ks160 PVC. L=2,7m;
- Kanał grawitacyjny Ks160 PVC odwadniający tace najazdowa przy stacji zlewczej ścieków dowożonych. L=1,5m;
- Kanał grawitacyjny D160 PVC spustu ścieków za stacji zlewczej do studni wód drenażowych L=1,5m;
- Drenaż liniowy zewnętrzny Aco-Drain przy magazynie osadu odwodnionego, L-=11,0m;
- Przyłącze wody do stacji zlewczej Wd32PE, L=7,5m;
- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd40PE, L=17,5m;
- Przyłącze wody do stacji mechanicznego odwadniania osadu Wd110PE zakończone hydrantem nadziemnym, L=101,3m;
- Rurociąg tłoczny ze stacji zlewczej do istniejącego bloku biologicznego D90PE, L=52m;
- Rurociąg tłoczny osadów z komory stabilizacji istniejącego bloku biologicznego WS400 do zbiornika homogenizacji osadu D90PE, L=26m;
- Sieci kablowe elektryczne zasilające i sterownicze obiekty technologiczne.
Przedmiotem niniejszego projektu jest również budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samlino, oraz na terenie Osiedla Kamieńskiego z przesyłem ścieków do istniejącej kanalizacji ściekowej w miejscowości Golczewo. W zakres
inwestycji wchodzi budowa:
- Kanałów ściekowych w ulicach (Dy0.20m - 2095,00 m);
- Podziemnej pompowni ścieków wraz zagospodarowaniem terenu;
- Rurociągu tłocznego ścieków z pompowni (Dy90mm – 1919 m);
- Przyłącza wodociągowego na teren pompowni (Dy90mm - 60m, Dy32mm – 6,5m);
- Instalacji elektroenergetycznej pompowni.
W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:
- Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – 1 sztuka
W ramach projektu zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ulicy Krótkiej w Golczewie.
- Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 4 km
W ramach projektu wybudowana zostanie odcinki kanałów sanitarnych w miejscowości Samlino i w osiedlu Kamieńskie oraz rurociąg tłoczny łączący Golczewo z Samlinem
- Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 1 sztuka
W ramach projektu powstanie jedna przepompownia ścieków zlokalizowana w miejscowości Samlino.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 420 567.33 PLN
 
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 715 071.53 PLN

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo