Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

OGŁOSZENIE

Burmistrza Golczewa

z dnia 20 lipca 2021 roku

 

   Zgodnie z art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038,1243) cyt. dalej „ustawa”, Burmistrz Golczewa informuje, iż dnia 14 lipca br. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Niemica z siedzibą w miejscowości Niemica 22, 72-410 Golczewo, reprezentowanego przez Emilię Kwiatkowską. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

   Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

   Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty tj. do dnia 27.07.2021 r. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie – I piętro lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m.jacuniak@golczewo.pl w raz  z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a”.

 

1) Oferta

2) Ogłoszenie

Oferta na realizację zadania publicznego z art. 19a

20 lipca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl