Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

OGŁOSZENIE Burmistrza Golczewa z dnia 2 czerwca 2022 roku

 

Zgodnie z art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) cyt. dalej „ustawa”, Burmistrz Golczewa informuje, iż dnia 30 maja br. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 12  72-410 Golczewo, reprezentowanego przez Marię Kozieło – Vice Prezesa. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
 i kulturowej.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1,
tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 3.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty tj. do dnia 09.06.2022 r. Uwagi należy złożyć
 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie – I piętro lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: p.skiba@golczewo.pl w raz  z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a”.

 

1) Oferta

2) Ogłoszenie

 

Oferta na realizację zadania publicznego z art. 19a

02 czerwca 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl