Powrót do artykułów

29 września 2023

Oferta na realizację zadania publicznego z art.19a

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Golczewa

 

z dnia 29 września 2023 roku

 

Zgodnie z art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) cyt. dalej „ustawa”, Burmistrz Golczewa informuje, iż dnia 25 września br. do tut. Urzędu wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, reprezentowanego przez Kamila Kowalskiego. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty tj. do dnia 06.10.2023 r. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie – I piętro lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.kolodziej@golczewo.pl wraz  z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a”.

 

1) Oferta

2) Ogłoszenie

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo