Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Żywność jak co roku będzie wydawana przez działający w ramach organizacji regionalnej (OPR) Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Golczewie i Kozielicach.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Programie do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy w terminie od 21 września 2020 r. do 15 października 2020r.

 

  Przypominamy, że pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i in.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

 

  Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (skierowania wydane w m-cu wrześniu br. - dochody uzyskane w m-cu sierpniu br., skierowania wydane w m-cu październiku  br. – dochody uzyskane w m-cu wrześniu br.):

 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury;

 • dowód/odcinek otrzymania renty, emerytury;

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło - zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);

 • aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;

 • dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za III kwartał 2019 r.;

 • decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ew. o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;

 • dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;

 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1.09.1997 r.;

 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

  Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji żywności będą udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie, w pokoju nr 3, w poniedziałek w godzinach 7.00 do 16.00 i od wtorku  do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerem 913271778.

OGŁOSZENIE

23 września 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl