Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY GOLCZEWO NA LATA 2021-2030

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2  pkt 1a oraz art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz Uchwałą Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo, Burmistrz Gminy Golczewo ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030, które odbędą się w terminie od 21 kwietnia 2022 r. do 26 maja 2022 r.

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

 

Projekt Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 podlega konsultacjom z:

 1. mieszkańcami gminy Golczewo,
 2. lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Golczewo, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami
 3. sąsiednimi gminami,
 4. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 1. pisemnej poprzez:
  • formularz zgłaszania uwag - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie informacyjnym Gminy Golczewo www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021 – 2030” na adres: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;
 2. elektronicznej poprzez:
  • formularz zgłaszania uwag - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie informacyjnym Gminy Golczewo - www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz uwag należy przesłać na adres e-mail: strategia.golczewo@gmail.com, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje do projektu Strategii”;
 3. ustnej lub pisemnej podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się:
  • 11 maja 2022 r. w godzinach od 15:30 do 17:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golczewo, w serwisie internetowym Gminy Golczewo www.golczewo.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Golczewie w godzinach pracy tut. Urzędu.

            Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag.

            Konsultacje prowadzone są przez Urząd Miejski w Golczewie. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest stanowisko pracy do spraw funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Golczewie, tel. 91 32 25 138. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

            Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 26 maja 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

            Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

21 kwietnia 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl