Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Burmistrz Golczewa zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Golczewo do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2022 r., zadań publicznych Gminy Golczewo.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne zgłoszenia kandydata na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym,

który jest dostępny na stronie internetowej http://bip.golczewo.pl/, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Golczewa informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

Wzór formularza zgłoszenia kandydata do komisji:

1. Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu          Pomorskim w 2022 r. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowości Golczewo, Wysoka Kamieńska i Niemica.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku. 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach konkursowych

29 listopada 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl