Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Burmistrz Golczewa zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Golczewo do zgłaszania kandydatur do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2022 r., zadań publicznych Gminy Golczewo.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne zgłoszenia kandydata na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym,

który jest dostępny na stronie internetowej http://bip.golczewo.pl/, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2021 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Golczewa informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

Wzór formularza zgłoszenia kandydata do komisji:

1. Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Golczewo do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu          Pomorskim w 2022 r. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowości Golczewo, Wysoka Kamieńska i Niemica.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku. 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach konkursowych

29 listopada 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl