Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza IV edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022.

 

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi
i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:

 • dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
 • działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
 • działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
 • atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie, których położone są sołectwa. 
Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

 • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
 • inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności,
 • działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
 • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
 • inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
 • form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu sportowego, KGW),
 • inicjatyw prospołecznych,
 • działalności kulturalnej sołectwa,
 • sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
 • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z:

oceny formalnej,

oceny merytorycznej

wizji w terenie.

Nadesłane zgłoszenia, które spełnią wymagania oceny formalnej, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

 

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:

 • I miejsca  - 40 000 zł
 • II miejsca  - 30 000 zł
 • III miejsca  - 20 000 zł
 • Wyróżnienia  - 10 000 zł

 

Podmiotami uprawnionymi do przedłożenia zgłoszenia i zawierania umów w ramach Konkursu, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2022

 

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 1  marca 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Ogłoszenie wyników konkursu  zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl  oraz www.wrir.wzp.pl.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215,  91 44-10-233 , e-mail: ajaszczuk@wzp.pl, pmakatun@wzp.pl .

 

Więcej informacji o konkursie oraz jego Regulamin znajdziecie pod linkiem: https://www.bip.wzp.pl/artykul/konkurs-piekna-zachodniopomorska-wies-2022

 

Piękna Zachodniopomorska Wieś 2022

31 marca 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl