Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Od 16 lutego br. obszar gminy Golczewo jest ponownie objęty działaniem silnych wiatrów. Dotychczas mieszkańcy, poza poważnym uszkodzeniem budynku gospodarskiego, nie zgłosili poważniejszych szkód w ich majątku trwałym wywołanych przez ww. żywioł (np. w uszkodzeniach budynków lub lokali mieszkalnych).

 

    Wystąpienie zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, w wyniku których rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, stanowi podstawę do przyznania pomocy poprzez wypłatę zasiłków celowych (nie mają charakteru odszkodowania). Jest to tzw. pomoc doraźna. Mogą nią być objęte także działania polegające na remoncie lub odbudowie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony w wyniku m. in. silnych wiatrów, określonych dalej „zdarzeniami klęskowymi”.

 

    Pomoc doraźna w formie zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000,00 zł. Podstawę do określenia wysokości przyznanej pomocy stanowi wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej. W tych przypadkach nie ma zastosowania kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

      Warunkiem przyznania pomocy jest wniosek osoby uprawnionej złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie. W uzasadnionych przypadkach może to nastąpić z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie przy określaniu wysokości zasiłku celowego w drodze decyzji administracyjnej bierze pod uwagę w szczególności:

  1. możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu/domu jednorodzinnym (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
  2. prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
  3. potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
  4. zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych, zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

       W przypadku objęcia skutkami zdarzeń o znamionach klęsk żywiołowych lokali mieszkalnych/budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, których skutki wyniosły co najmniej 5% uszkodzeń, poszkodowani mogą się ubiegać o pomoc finansową z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Wnioski w tych sprawach należy niezwłocznie składać do Burmistrza Golczewa w celu oszacowania szkód przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisję do spraw szacowania strat (w której pracach bierze udział pracownik organu nadzoru budowlanego).

 

Maksymalne kwoty pomocy finansowej na usuwanie skutków wynoszą odpowiednio:

  • dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących

w jednym budynku/ lokalu mieszkalnym200.000,00 zł,

  • dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących

w szkodach powstałych w budynkach gospodarczych

(niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych

budynków gospodarczych) – 100.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęskowych określają zasady (link poniżej) zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 21 czerwca 2021 r.

 

ZASADY

Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych w wyniku zdarzeń klęsk żywiołowych

18 lutego 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl