Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

 

1. Sprawy regulaminowe:

     1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

     1.2. przedstawienie porządku obrad,

     1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVI),

     1.4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVII),

     1.5. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XVIII).

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.   

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020.  

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golczewo.  

8. Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
9. Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.

10. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Chłopek

Porządek obrad: XIX Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

16 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl