Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12.

Porządek obrad sesji:

 

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Interpelacje i wnioski radnych.

 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie w roku 2019.

 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2019 r.

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Golczewo za 2019 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020 za 2019 r.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat (dz. nr 326 Kłodzino).

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat (dz. nr 67/4 Upadły).

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat ( dz. nr 606/7 Golczewo).

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy (dz. nr 306/8 Golczewo).

 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2019 r.

 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania.

 1. raport o stanie gminy,

 2. debata nad raportem.

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2019 r.

  1. wprowadzenie Burmistrza,

  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,

  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2019 r.,

  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,

  5. dyskusja.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 5. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

 6. Zakończenie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Grzegorz Chłopek

Porządek obrad: XX Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

09 lipca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl