Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   Gmina Golczewo planuje przystąpić do programu grantowego Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci udziału w Programie.

 

   Program będzie polegał na zakupie przez Gminę Golczewo komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów celem przekazania na własność uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz innym mieszkańcom Gminy Golczewo kontynuującym naukę w szkole średniej.

 

Warunki uprawniającym do otrzymania sprzętu:

  1. zamieszkanie ucznia w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga! Użyczenie laptopów służących do nauki zdalnej zakupione w ramach m.in. programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" nie wyklucza udziału w niniejszym Programie o ile zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci.

 

Aby zgłosić udział w projekcie należy złożyć oświadczenie do dnia 04.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Wzory oświadczeń można pobrać klikając w odpowiednie oświadczenie: 

-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

-oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,

lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie, pok. nr 16 (I piętro).

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy) oraz złożyć informację o wyborze sprzętu.

 

Więcej informacji o projekcie pod nr telefonu 913225138 lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/granty-ppgr-czyli-80-000-000-zl-na-sprzet-komputerowy-dla-dzieci-z-rodzin-popegeerowskich

 

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Program grantowy "Granty PPGR" - aktualizacja

18 października 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl