Powrót do artykułów

24 stycznia 2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.  (za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687)

 

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia następujące warunki:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt. 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy,

2) złoży odpowiedni wniosek,

3) dostarczy opłaconą fakturę dokumentującą zakupu paliwa gazowego w okresie od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. /nie dotyczy opłaconych faktur proforma/,

4) spełni kryterium dochodowe:

- 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

- 1 500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego,

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych za:

  • 2021 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.,
  • 2022 r. – wniosek został złożony w okresie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.,

na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265, 2140).

 

UWAGA: Piec gazowy musi byś wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie
do gotowania i podgrzewania wody.

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29.02.2024 r.
lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski można składać:

  • osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie ul. Zwycięstwa 25, 72-410 Golczewo,
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP /0358fxutj3/SkrytkaESP, do wniosku należy załączyć odwzorowanie cyfrowe dokumentów tj. faktury za gaz wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę).

Informacji telefonicznej udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 91 32 71 778 wew. 4.

 

Wniosek do pobrania

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo