Powrót do artykułów

05 lutego 2024

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - wychowanie przedszkolne i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo

Burmistrz Golczewa ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo na rok szkolny 2024/2025 (Zarządzenie nr 14/2024).

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Do 2 lutego 2024 r. rodzic (prawny opiekun) dziecka uczęszczającego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Golczewo i chce, aby dziecko w dalszym ciągu uczęszczało do dotychczasowej placówki, składa deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Od 5 lutego 2024 r. do 12 lutego 2024 r. (godz. 15.00) rodzic (prawny opiekun) dziecka może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Wnioski składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały dotychczas do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Golczewo.

 

Miejsca składania deklaracji lub wniosków:

 • sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie (w przypadku wyboru przedszkola),
 • gabinet pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego).

 

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywa się z zastosowaniem kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość punktową. Są to:

1. wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. Kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. Kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - wymagane dokumenty jak w pkt 3;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - wymagane dokumenty: jak w pkt 3;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. Kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 •  

Jeżeli na tym etapie postępowania rekrutacyjnego wystąpi okoliczność równorzędnych wyników lub dysponowania nadal wolnymi miejscami (po zakończeniu I etapu tego postępowania) przeprowadzany jest II etap postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania do ww. Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej zostały określone w uchwale nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r. zmienionej uchwałą nr XXXIII/259/2017 z 28 września 2017 r.

(Kryteria).

 

KLASY I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nauka w klasach I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo w roku szkolnym 2024/2025 jest możliwa w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie oraz w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

 

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica (prawnego opiekuna) dziecka zamieszkałego na terenie ustalonego obwodu dla każdej z ww. szkół.

 

Postepowaniem rekrutacyjnym obejmuje się kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w miejscu i wskazanym terminie zgłoszenie, jeżeli dana szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Miejsca składania zgłoszeń:

 • sekretariat Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie (w przypadku wyboru przedszkola),
 • gabinet pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej (w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego).

 

Termin składania zgłoszeń: od 12 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania do klas I szkół podstawowych określa uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 marca 2017 r. (Kryteria).

 

Dokumenty do pobrania:

1). Wniosek

2). Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

3). Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata

4). Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu stacjonarnym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

5). Oświadczenie o rodzeństwie kandydata 

6). Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2024/2025

7). Oświadczenie o adresie zamieszkania kandydata

8). Oświadczenie o rodzeństwie kandydata 

9). Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 

https://bip.golczewo.pl/artykul/rekrutacja-2024-2025

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo