Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Wkrótce nabory wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych - LGD „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza na spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, kół gospodyń wiejskich, parafii i związków wyznaniowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 15:00 w Dworku Wolińskim (Wolin, ul. Zamkowa 24) 
 
W listopadzie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" w Wolinie przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie dedykowane instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu kamieńskiego.
Podczas spotkania zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne.
 
Środki będzie można pozyskać na następujące przedsięwzięcia:
1) Działania wzmacniające kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Dofinansowanie przeznaczone na szeroko rozumiane działania społeczne (np. spotkania, szkolenia, konkursy, zajęcia edukacyjne lub sportowe, wydarzenia społeczne). Możliwa jest również realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych. Wymogiem uzyskania dotacji jest organizacja przynajmniej jednego działania proekologicznego.
 
2) Remont, renowacja, zabezpieczenie czy oznakowanie zabytków. Obiekty objęte dotacją muszą być wpisane do ewidencji zabytków.
Zakup wyposażenia dla obiektów kulturalnych (np. muzea, domy kultury, biblioteki, świetlice) z przeznaczeniem na szerzenie lokalnej kultury
i dziedzictwa lokalnego.
 
3) Organizacja przedsięwzięć promujących.
Przykładowo: wydarzenia kulturalne, sportowe lub promocyjne, wydanie publikacji turystycznej czy stworzenie strony internetowej promującej obszar powiatu kamieńskiego. Dofinansowaniem nie mogą być objęte wydarzenia cykliczne.
 
Dla powyższych przedsięwzięć maksymalne dofinansowanie to 60.000 zł przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń – 100%. Maksymalny poziom dofinansowania dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 60.000 zł, czyli 38.178 zł.
 
4) Budowa nowych obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
W przypadku tego naboru maksymalne dofinansowanie to 200.000 zł przy czym koszty całkowite operacji (zadania) nie mogą być niższe niż 50.000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania dla stowarzyszeń to 100%, a dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% z 200.000 zł, czyli 127.260 zł.
 
Informacje wspólne dla wszystkich naborów:
 Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły (parafie) i związki wyznaniowe.
 Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 Termin przyjmowania wniosków: od 16 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
Ogłoszenie o naborach zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej www.partnerstwowrozwoju.pl
 
Dofinansowania pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucje i organizacje zainteresowane składaniem wniosków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD „Partnerstwo w rozwoju”:
Tel.:603 614 261 lub 607 221 889.
e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl

Spotkanie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

14 października 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl