Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

Wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo – Ewidencja ludności, pok. Nr 4 (parter), podinspektor Dorota Opiła,

tel. 0-91 38 60 593 wew. 26

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Posiadany dokument tożsamości.

- Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

- Dowód uiszczenie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

- Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński a dokument ten nie został sporządzony w USC Golczewo.

- Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, a dokument ten nie został sporządzony w USC Golczewo.

- Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumencie budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

- Obowiązku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dokonuje się osobiście.

Wymagane opłaty: 30,00 zł

Terminy odpowiedzi:

Zgodnie z KPA 1 miesiąc, w przypadkach szczególnie skomplikowanych wymagających postępowania wyjaśniającego 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Na odmowę wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Golczewa, w terninie 14 dni.

Uwagi dodatkowe:.

- Wniosek składa się w pobycie stałym lub w ostatnim miejscu zameldowania na pobyt stały.

- Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego (powyżej 2 miesięcy) wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwej gminie nie jest możliwe.

- Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

- Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Nie pobiera się opłat od osób:

- Ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku

- Zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu.

- Które utraciły dowód osobisty w wyniku klęski żywiołowej.

- Przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej

- Małoletnich przebywających w domach dziecka.

W przypadku braku dochodów można zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Golczewa o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego na opłatę za wyrobienie dowodu osobistego.

Wzory wniosków związanych ze sprawą:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (format pdf)

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia