Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

 
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)
                                                        
 
 
Podstawowe zagadnienia
 
            Wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i inne podmioty), które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ubezpieczeniowych podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej zwane "NIP" (podstawa prawna - ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).
 
            Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-1, NIP-3 lub NIP-2) w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 31 marca 2009 r. takim zgłoszeniem jest także wniosek EDG-1, który składa się we właściwym organie ewidencyjnym. Zgłoszenia dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3)
 
            Osoby fizyczne nieprowadzące samodzielnie działalności gospodarczej wypełniają zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP-3. Formularz ten jest przeznaczony dla osób, które w ogóle nie prowadza działalności gospodarczej, ale także dla wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej. NIP-3 składają także płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami.
 
            NIP-3 zawiera w swej treści nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, datę od której osoba fizyczna zamieszkuje pod wskazanym adresem, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer ewidencyjny PESEL.
 
            Formularz NIP-3 służy również do aktualizacji danych przez podatnika w przypadku m.in. zmiany nazwiska, dowodu osobistego czy też miejsca zamieszkania.
 
            Podatnicy obowiązani są do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie:
 
-nie później niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych - podatnicy m. in. podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o NIP),
 
-wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie  dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku – podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o NIP).
 
 
Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (NIP-1)
 
 
            Formularz NIP-1 jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. 
             NIP-1 oprócz informacji o podstawowych danych personalnych osoby, wymaga  podania informacji dotyczących prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej m.in. rachunków bankowych, dokumentacji rachunkowej, rejestracji działalności w urzędzie gminy, adresów miejsc wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku większej liczby miejsc wykonywania działalności należy wypełnić załącznik NIP-C, natomiast gdy występuje więcej rachunków bankowych – NIP-B.
 
            Formularz NIP-1 stosowany jest w przypadku:
 
-zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej
 
-zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w sytuacji, gdy nastąpiły  zmiany danych nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Od 31.03.2009 r. obowiązuje wniosek EDG-1 składany we właściwym urzędzie miasta lub gminy przez osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą. Wniosek ten jest również składany w przypadku gdy przedsiębiorca zgłasza zmiany w zakresie danych objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.
 
 
Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP-2
 
            Formularz NIP-2 przeznaczony jest dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem.
Formularz NIP-2 składany jest:
 
-przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z wnioskiem o wpis)
 
-przez podatników niebędących osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do KRS (do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego)
 
-w celu rejestracji spółki cywilnej (NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D do Naczelnika Urzędu Skarbowego)
-w celu aktualizacji danych.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia