Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

 
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
 

 
Przedmiotem opodatkowania w podatku od spadków i darowizn jest:
 

nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

·        dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego

·        darowizny, polecenia darczyńcy

·        zasiedzenia

·        nieodpłatnego zniesienia współwłasności

·        zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu

·        nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności

- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

- nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci

- nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 
GRUPY SPADKOWE
 
I GRUPA PODATKOWA to najbliższa rodzina do której zalicza się: małżonka, dzieci, wnuki i prawnuki (zstępni), rodziców i dziadków (wstępni) oraz rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę – jej członkowie zapłacą podatek, jeżeli nie spełnią warunków do zwolnienia przewidzianego dla najbliżej rodziny. Do grupy pierwszej zalicza się również teścia i teściową, zięcia i synową których nie obejmuje w/w zwolnienie.
 
II GRUPA PODATKOWA to: zstępni rodzeństwa (siostrzeńcy, bratankowie), rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (szwagrowie, szwagierki) i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych ( np. mąż wnuczki). 
 
III GRUPA PODATKOWA to osoby niespokrewnione.
 

SKALA PODATKOWA I KWOTY WOLNE

 Aktualnie kwoty wolne wynoszą:
·             dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej - 9.637 zł.
·             dla drugiej grupy - 7.276 zł.
·             dla trzeciej - 4.902 zł.
 
 
SKALA PODATKOWA
 
Kwota nadwyżki w zł
Podatek wynosi
ponad
do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
-
10.278
3%
10.278
20.556
308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
-
822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20.556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
-
10.278
7%
10.278
20.556
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
-
1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
-
10.278
12%
10.278
20.556
1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556
-
2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

 
 
 
 
ZWOLNIENIE DLA NAJBLIŻSZYCH
 

         Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.)zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4  ( ma zastosowanie do przypadków nabycia, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r. ),
2)  udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł)  - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


UWAGA!
            O prawie zwolnienia decyduje data śmierci spadkodawcy. Można z niego skorzystać jeżeli spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007r.
            Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych należy zgłosić na formularzu SD-Z2 właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.
            Termin 6 miesięcy ma zastosowanie do przypadków nabycia, z tytułu których obowiązek powstał po 31.12.2008r.
            W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał do 31.12.2008., zgłoszenia należało dokonać w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.  
 
ZEZNANIE PODATKOWE

          W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
Zeznanie należy złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Formularz zeznania oznaczony jest symbolem SD-3.
Podatnicy obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:
- nabycie rzeczy i praw majątkowych,
- posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu,
- istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe
Po złożeniu zeznania w urzędzie skarbowym łącznie z wymienionymi dowodami, urząd wydaje decyzję ustalającą wysokość należnego podatku. Po otrzymaniu decyzji, podatnik ma 14 dnia na zapłacenie podatku.


STAWKA PODATKU 20%
Od 1 stycznia 2007r., w sytuacji gdy podatnik powoła się przed organem podatkowym na nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy, a podatek od spadków i darowizn wbrew obowiązkowi, nie został zapłacony, darowizna zostanie opodatkowana tzw. stawką sankcyjną – jej wysokość to 20% -niezależnie od grupy podatkowej.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia