Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z sesji XXXIX.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2021 r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021-2023 za 2021 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 259/7 i 259/8 obr. Golczewo 0002)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 254/19, 254/22, 259/9, 259/10 259/11 obr. Golczewo 0002)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 254/4, 254/6 i 254/7 obr. Golczewo 0002)
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 259/2 i 259/3 obr. Golczewo 0004)
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 318/2 i 320/2 obr. Kłodzino)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 326 obr. Kłodzino)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 255 obr. Sosnowice)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 142 i 244/2 obr. Upadły)
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 439/15 obr. Wysoka Kam.)
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dot. części działki 229/3 obr. Golczewo 0003)
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dot. działki 239/11 obr. Gadom)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat (dot. części działki 538/1 obr. Wołowiec)
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali oraz budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy będących własnością Gminy Golczewo oraz zbywania udziałów Gminy w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
 20. Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 25. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 26. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

 

      Grzegorz Chłopek

XLI Sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

17 maja 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl