Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z sesji XXXIX.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2021 r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021-2023 za 2021 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 259/7 i 259/8 obr. Golczewo 0002)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 254/19, 254/22, 259/9, 259/10 259/11 obr. Golczewo 0002)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 254/4, 254/6 i 254/7 obr. Golczewo 0002)
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 259/2 i 259/3 obr. Golczewo 0004)
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 318/2 i 320/2 obr. Kłodzino)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 326 obr. Kłodzino)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 255 obr. Sosnowice)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działki ewidencyjne nr: 142 i 244/2 obr. Upadły)
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa (działka ewidencyjna nr: 439/15 obr. Wysoka Kam.)
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dot. części działki 229/3 obr. Golczewo 0003)
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dot. działki 239/11 obr. Gadom)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat (dot. części działki 538/1 obr. Wołowiec)
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali oraz budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy będących własnością Gminy Golczewo oraz zbywania udziałów Gminy w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
 20. Projekt uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 25. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 26. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

 

      Grzegorz Chłopek

XLI Sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

17 maja 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl