Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Golczewo na rzecz Powiatu Kamieńskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transport na życzenie”.
 4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2021 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania.
 1. raport o stanie gminy;
 2. debata nad raportem.
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2021 r.
  1. wprowadzenie Burmistrza;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu;
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2021 r.;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                                                                                                   Grzegorz Chłopek

XLII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

14 czerwca 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl