Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XLII)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony (dz. 289/2 Wołowiec).
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golczewo (dz. 42/7 Golczewo).
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golczewo (dz. 215 Mechowo).
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 289/2 Wołowiec).
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 693 Golczewo).
 9. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiej Kamieńskiej.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Golczewo w roku szkolnym 2022/2023.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXIX/303/2022 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 15. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 20. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 21. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Tomasz Caban

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Golczewie

06 września 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl