Powrót do artykułów

20 stycznia 2023

XLIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad,

1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

4. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

5. Projekt uchwały w ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, oraz warunki częściowego zwolnienia z tych opłat.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców odpowiednio z miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem.

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie.

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Golczewie.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2023.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

11. Projekt uchwały rozpatrzenia skargi na Burmistrza Golczewa.

12. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

15. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

16. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

           Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo