Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzednich sesji (XLIII i XLIV)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golczewo.(dz. nr 132/15)
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo na nieruchomości prywatne.
 5. Uchwała w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 11. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 12. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Tomasz Caban

 

XLV sesja Rady Miejskiej w Golczewie

06 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl