Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

            Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

  2. przedstawienie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Interpelacje i wnioski radnych.

 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Golczewo za I półrocze 2020 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Golczewo.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Golczewo w roku szkolnym 2020/2021.

 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi 1027Z Rekowo-Kozielice”.

 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Mechowo przy drodze powiatowej nr 1032Z Golczewo – Stuchowo”.

 14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020.

 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2020-2029.

 16. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 19. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

 20. Zakończenie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Grzegorz Chłopek

XXII Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

17 września 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl