Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

    a) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

    b) przedstawienie porządku obrad.

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021 – 2023”.

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Golczewo na lata 2021-2031.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

6. Projekt uchwały w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Mechowo przy drodze powiatowej nr 1032Z Golczewo – Stuchowo”.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w miejscowości Kozielice w ciągu drogi powiatowej nr 1027Z”.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2020.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2020-2029.

12. Zakończenie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY                    

                 

        Grzegorz Chłopek                             

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Golczewie

23 listopada 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl