Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

            Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” (uchwała, program).
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Kamieńskim w celu realizacji programu pilotażowego pn. „Transport na życzenie”.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na sfinansowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej branżę drogową, sanitarną i elektryczną związaną z przebudową ul. Niepodległości w Golczewie biegnącej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1031Z Golczewo – Mechowo – Stuchowo.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz na dofinansowanie odbudowy zniszczonego w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w m. Golczew.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania.
 1. raport o stanie gminy,
 2. debata nad raportem.
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2020 r.
  1. wprowadzenie Burmistrza,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2020 r.,
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.                                                                                        
 6. Zakończenie obrad.                                                                                                                     

                                                                                                                                                          

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                                                     Grzegorz Chłopek

XXIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie

17 czerwca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl