Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo.

(załącznik nr. 1, załącznik nr. 2, załącznik nr. 3)

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (dz. 167/2)

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (dz. 220/10)

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2021 r.

15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 r.

16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.

19. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

22. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

23. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                                                                                                                      Grzegorz Chłopek

 

 XXV sesja Rady Miejskiej w Golczewie

04 lutego 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl