Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo.

(załącznik nr. 1, załącznik nr. 2, załącznik nr. 3)

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Kamień Pomorski, w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Golczewo.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (dz. 167/2)

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (dz. 220/10)

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2021 r.

15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 r.

16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.

19. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

22. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

23. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                                                                                                                      Grzegorz Chłopek

 

 XXV sesja Rady Miejskiej w Golczewie

04 lutego 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl