Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

   1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

   2) przedstawienie porządku obrad,

   3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golczewo.
    (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (537/2).

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony. (254/7)

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony. (331/3, 331/4, 491)

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieoznaczony. (537/11)

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem użytkowym stanowiącej własność      Gminy Golczewo oraz przyznanie najemcy pierwszeństwa w nabyciu. (610/6)

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Golczewie.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2021 r.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2021.

12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Publicznych w Golczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Golczewo.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.

15. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

18. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

19. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                                       Grzegorz Chłopek            

XXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie

18 marca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl