Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2020 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020 za 2020 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Golczewo.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.                                                                           
 15. Zakończenie obrad.                                                                                                                     

 

                  

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

                                               Grzegorz Chłopek

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

27 maja 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl