Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

2) przedstawienie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2020 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2018-2020 za 2020 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Golczewo.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 14. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.                                                                           
 15. Zakończenie obrad.                                                                                                                     

 

                  

                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

                                               Grzegorz Chłopek

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

27 maja 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl