Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (37, 38)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego”.
 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Golczewo na rzecz Powiatu Kamieńskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Transport na życzenie”.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. (dz.529/6)
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. (dz.259/3)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. (dz.159)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. (dz. 293/1)
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali oraz budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy będących własnością Gminy Golczewo oraz zbywania udziałów Gminy w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.

          

 

                                                                                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                       Grzegorz Chłopek

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Golczewie

14 kwietnia 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl