Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Informacja Burmistrza Golczewa o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2020/2021.
 4. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2022 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
 6. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2022 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Grzegorz Chłopek

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie

14 grudnia 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl