Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Informacja Burmistrza Golczewa o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2020/2021.
 4. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2022 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.
 6. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2022 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1032Z ul. Niepodległości na terenie miejscowości Golczewo polegająca na urządzeniu ciągu pieszego (etap I i II)”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2021.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Grzegorz Chłopek

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie

14 grudnia 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

XI Golczewski Triathlon

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl