Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy
ul. Zwycięstwa 12 oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;

  2. przedstawienie porządku obrad;

  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:

 1. sesja Nr XXXV

 2. sesja Nr XXXVI

 1. Interpelacje i wnioski radnych.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (254/19)

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 306/8)

 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 67/8)

 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golczewo (dz. 30/1)

 6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

 7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2022 r.

 8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2022 r.

 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r.

 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Golczewo za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golczewo.

 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Golczewa

 12. Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.

 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.

 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.

 17. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 20. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

 21. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY

 

               Grzegorz Chłopek

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

17 lutego 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl