Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Miejskiej odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Golczewie oraz drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

   b) przedstawienie porządku obrad,

   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2021 r.

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2029 będących w posiadaniu Zakładu Usług Publicznych w Golczewie.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat.

9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golczewo.

13. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2021 r.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2021.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2021-2029.

16. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

19. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

20. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY              

 

Grzegorz Chłopek           

Zawiadamiam o zmianie terminu XXIV sesji Rady Miejskiej w Golczewie, która nie może odbyć się w planowanym terminie

28 grudnia 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl