Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

     Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) Burmistrz Golczewa zawiadamia,

że od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia

opłaty za pojemnik.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Burmistrz Golczewa, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych  w wysokości 48,00 zł za miesiąc za mieszkańca. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w wysokości 2,00 zł na miesiąc od mieszkańca.

 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki nie uległy zmianie i wynoszą nadal:

 • worek o pojemności 60 l – 8,45 zł;

 • pojemnik o pojemności 120 l – 5,90 zł;

 • pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 zł;

 • pojemnik o pojemności 1100 l – 54,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Golczewa, w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych  w wysokości :

 • worek o pojemności 60 l – 33,80 zł;

 • pojemnik o pojemności 120 l – 23,60 zł;

 • pojemnik o pojemności 240 l – 47,20 zł;

 • pojemnik o pojemności 1100 l – 216,00 zł.

 

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn osób podanych w deklaracji i nowej stawki opłaty. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 2. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości.

 3. Terminy płatności za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie.

 

PRZYPOMINAM:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odpady, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, sprzedaż lub kupno domu,  poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie ul. Zwycięstwa 25 (budynek SPZOZ) oraz pod nr tel. 91 32 12 931.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 98 9376 1011 2004 0004 0934 0019.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.

10 marca 2021
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl