Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Golczewa przedstawia Radzie Miejskiej w Golczewie Raport o stanie Gminy Golczewo za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

   W debacie nad Raportem o stanie Gminy Golczewo za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
   Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Golczewo odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek), do godziny 15:30 w pok. 12 Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie (pok. 8) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 12).
 

 

 

 

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Raport o stanie Gminy Golczewo

                                                                                        Przewodniczący
                                                                              Rady Miejskiej w Golczewie

                                                                                       Grzegorz Chłopek

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOLCZEWO ZA 2020 ROK

31 maja 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl