Powrót do artykułów

08 marca 2024

Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT

Burmistrza Golczewa

z dnia 08 marca 2024 r.

w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i  transportu powrotnego w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Burmistrz Golczewa informuje o możliwości skorzystania w dniu 07 kwietnia 2024 r. 
z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

1. Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać:

1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

 

2. Transport zorganizowany będzie:

1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca  podanego we wniosku o zmianę głosownia, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej  „transportem powrotnym”.,

 

3. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

 

4. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna;

2) numer PESEL wyborcy i opiekuna;

3) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

4) wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy.

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 marca 2024 r. do godz. 16.00 na załączonym do niniejszego Komunikatu druku.

 

Burmistrz Golczewa poinformuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania.

 

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu przyjmowane są:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, pokój nr 16 w godzinach pracy tj.: poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30;

2) w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej na platformie epuap:: /0358fxutj3/SkrytkaESP

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. tel. 91 38 60 127 w godzinach pracy Urzędu.

+ ZAŁĄCZNIKI

 

Zgłoszenie

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo