Powrót do artykułów

09 maja 2024

II sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że II sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie.

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (LVI, I)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie w roku 2023.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021-2023 za 2023 r.
 7. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Golczewo na lata 2021-2023 – Sprawozdanie z realizacji zapisów Strategii za lata 2021-2023.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Golczewo za 2023 r.
 9. Raport z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2023 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie.
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Golczewie.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej w Golczewie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony.          (dz. 293/1, pow. 0,1053 ha)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony.           (dz. 293/1, pow. 0,4020 ha)
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas nieoznaczony.           (dz. 293/1, pow. 0,1398 ha)
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony 10 lat.       (dz. 289/1 i 289/2)
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony 10 lat.      (dz. 706/4, 221/9)
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat. (dz.332/1)
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat. (dz. 332/9)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 208/2 obręb Upadły na okres 10 lat.
 25. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.
 26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła w Uniborzu.
 27. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Golczewie.
 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024.
 29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2024 i lata następne.
 30. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 32. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 33. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 34. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

      Łukasz Kaczyński

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo