Powrót do artykułów

04 czerwca 2024

III sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie.

 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, oraz warunki częściowego zwolnienia z tych opłat.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Golczewo.(dz. 626/2, 626/3, 626/4)
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych na czas nieoznaczony. (dz. 289/2, 293/1)
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Golczewo. (dz. 51/9)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Golczewo. (132/5, 132/6)
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2024 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2024 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2023 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Golczewa wotum zaufania.
 1. Raport o stanie gminy;
 2. debata nad raportem.
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2023 r.
  1. wprowadzenie Burmistrza;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu;
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2023 r.;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 7. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

      Łukasz Kaczyński

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo