Powrót do artykułów

19 marca 2024

LXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

Z A W I A D O M I E N I E

    Zawiadamiam, że LXVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 12.
1.    Sprawy regulaminowe:
1)    otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2)    przedstawienie porządku obrad;
3)    przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. (LXV, LXIV)
2.    Interpelacje i wnioski radnych.
3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Golczewo.
4.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału stanowiącego własność gminy Golczewo w nieruchomości gruntowej.
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy działki nr 78 obręb Kretlewo na czas nieoznaczony.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas oznaczony 20 lat.
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału stanowiącego własność gminy Golczewo w nieruchomości gruntowej.
8.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2024 r.
9.    Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2024.
10.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na I półrocze roku 2024.
11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2024.
12.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2024 i lata następne.
13.    Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
14.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
15.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16.    Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
17.    Podsumowanie mijającej kadencji Rady.
18.    Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Caban

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo