Powrót do artykułów

07 lipca 2023

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073) od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

 

Świadczenie pieniężne przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat;
 2. Osiągnęła wiek:
 1. w przypadku kobiet - 60 lat,
 2. w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór został określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1238).

 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.

 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
   

W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

 

W przypadku, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

 

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

 

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej mogą być:

  1. dowód zapłaty
  2. wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej.
    

Powyższej opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Golczewo nr 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001. W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA”.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo