Powrót do artykułów

13 grudnia 2022

 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad,

1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

4. Projekt uchwały w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na lata 2023-2025.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT  oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.

9.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Golczewo na lata 2021-2030.

- Załącznik

10. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2023.

- Załącznik 

13.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2023-2032.

14.  Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

15.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

17.  Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

18.  Zakończenie obrad.

 

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

 

           Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo