Powrót do artykułów

07 czerwca 2023

LV sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że LV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad,

1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

3. Interpelacje i wnioski radnych.

4. Raport z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2022 r.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2021-2023 za 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie za 2022 r.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie w roku 2022.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach.

11. Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie.

13. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

17. Zakończenie obrad.

                                                                                                                

 

                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                    Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo