Powrót do artykułów

06 grudnia 2023

LXI sesja Rady Miejskiej w Golczewie 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Zawiadamiam, że LXI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
  2. przedstawienie porządku obrad;
  3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. (LIX, LX)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 4. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Golczewo na lata 2024-2026”.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Golczewo.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki o numerze ewidencyjnym 148/5 w obrębie Baczysław stanowiącej własność Gminy Golczewo.
 9. Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych.
 10. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2024 rok.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2022/2023.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 15. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                  Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo