Powrót do artykułów

22 listopada 2022

XLVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Porządek obrad sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

1.1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

1.2. przedstawienie porządku obrad,

1.3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz. 626/26).

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (dz.537/1).

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat (dz. 709).

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców odpowiednio z miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo.

9. Informacja Burmistrza Golczewa o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Golczewo za rok szkolny 2021/2022.

10. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.

14. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo